Regulamin

serwisu Easyjob

Regulamin serwisu Easyjob

§1

 1. Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego: www.easyjob.pl (dalej jako „Serwis”)

 2. Administratorem Serwisu jest JOB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Starowiejskiej 16/2, posiadająca numer REGON 147137742 oraz NIP 7010416817, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000500976, kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości 5.000 zł (dalej jako „Easyjob”).

 3. Użytkownikiem Serwisu jest osoba fizyczna pełnoletnia, która korzysta z funkcji Serwisu oferowanych przez Easyjob.

§2

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:

  1. Połączenie z siecią Internet,

  2. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie plików html

  3. Oprogramowanie umożliwiające czytanie plików pdf, mp3, flash,

 2. Usługi udostępniane w Serwisie mogą mieć charakter odpłatny albo nieodpłatny.

 3. Korzystanie z niektórych usług udostępnionych w Serwisie może wymagać rejestracji Użytkownika.

§3

 1. Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom przesyłania dokumentów aplikacyjnych w postaci CV, listu motywacyjnego oraz innych zawierających informacje o umiejętnościach, kwalifikacjach i uprawnieniach Użytkownika oraz przetwarzanie tych danych w różnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Easyjob.

 2. Wszelkie prawa do Serwisu należą do Easyjob, natomiast prawa do poszczególnych elementów Serwisu (np. tekstów, grafiki, oprogramowania itp.) do Easyjob lub podmiotów z nim współpracujących.

 3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników możliwe jest jedynie w granicach wyznaczonych przez Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631)

§4

 1. Użytkownik, przesyłając dokumenty aplikacyjne (m. in. CV, list motywacyjny, dokumenty potwierdzające wykształcenie, uprawnienia lub kwalifikacje), wyraża zgodę na:

  1. przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanych Easyjob dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia i administrowania procesami rekrutacji z udziałem Użytkownika zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.),

  2. udostępnianie danych osobowych zawartych w przekazanych Easyjob dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia i administrowania procesami rekrutacji z udziałem Użytkownika, potencjalnemu pracodawcy, który wyrazi zainteresowanie aplikacją Użytkownika,

  3. wykorzystanie dokumentów aplikacyjnych w procesach rekrutacji prowadzonych przez Easyjob

 2. W przypadku zastosowania testów lub innych metod diagnostycznych (np. Assessment Center), Użytkownik, po uprzednim poinformowaniu go przez Easyjob o wynikach takich badań, wyrazi zgodę na przetwarzanie tych wyników – informacji o jego predyspozycjach zawodowych i osobowościowych potencjalnemu pracodawcy.

 3. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych do pracodawcy, którego siedziba mieści się za granicą w państwie gwarantującym ochronę danych osobowych w stopniu co najmniej równorzędnym z ochroną zapewnioną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez tego pracodawcę.

 4. Easyjob może usunąć dane osobowe dotyczące Użytkownika bez jego uprzedniej zgody w tym zakresie.

 5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo do złożenia pisemnego wniosku o sprostowanie, uzupełnianie, zaktualizowanie, czasowe lub trwałe wstrzymanie przetwarzania danych osobowych oraz prawo do żądania całkowitego usunięcia jego danych osobowych z bazy danych Easyjob.

§5

Easyjob zobowiązuje się do zachowania i zabezpieczenia poufności pozyskanych od Użytkownika danych osobowych i wykorzystywania tych danych osobowych wyłącznie w celu, w jakim zostały zgromadzone.

§6

 1. Easyjob dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz poszczególnych usług dostępnych w Serwisie., nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu lub poszczególnych usług spowodowane problemami technicznymi nie leżącymi po stronie Easyjob.

 2. Easyjob zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępności Serwisu lub poszczególnych usług w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi lub wprowadzaniem nowych funkcjonalności w Serwisie, mających na celu poprawę jakości i bezpieczeństwa usług świadczonych w Serwisie.

 3. Ewentualne uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane na adres poczty elektronicznej:kontakt@easyjob.pl oraz powinny zawierać w szczególności następujące informacje:

  1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego uwagi lub reklamację (imię, nazwisko/nazwa)

  2. Przedmiot i zakres uwag lub reklamacji

 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Easyjob w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnych i wystarczających dla ich rozstrzygnięcia informacji wskazanych w ust. 3 powyżej.

 5. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu, tj. od dnia 10.05.2014r.

 6. Easyjob zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia na stronie internetowej Serwisu.